Algemene voorwaarden

GREENATURE


E-mail: info@greenature.nl
KVK: 61507660
BTW: NL853795745B01
Tel: 0614972689


U accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die ontstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van Greenature. Het bedrijf en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor het handelen van klanten.

Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid overgedragen aan de klanten/ontvanger zodra een bestelling ons magazijn verlaat. Mocht je pakket gestopt worden door de douane vanwege de inhoud, dan kan Greenature niet aansprakelijk worden gesteld.Algemene (leverings)voorwaardenGreenature verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene (Leverings)Voorwaarden

Artikel 1 
Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Greenature aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door een verwijzing naar de Leveringsvoorwaarden op brief- en factuurpapier, Internetsite of orderbevestiging. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod door de koper besteld en betaald is.


Artikel 2 - produkten, materialen en houdbaarheid:
1. De produkten van Greenature worden handmatig samengesteld uit verse en levende materialen alsmede verschillende soorten decoratiematerialen. Door gebruik van verse (levende) materialen is de houdbaarheid beperkt. Door Greenature wordt geen garantie verleent op de houdbaarheid van haar producten en hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.Artikel 3 - Aanbiedingen:
Alle door Greenature gedane aanbiedingen in prijscouranten, het Internet, aankondigingen en emails terzake van prijzen, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Greenature op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Greenature in rekening worden gebracht.


Artikel 4 –Levertijd:
Overeengekomen leveringstijden zullen door Greenature zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Greenature niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. Greenature is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.

Overmacht:  Wanneer door overmacht niet binnen 48 uur na de overeengekomen leverdatum geleverd wordt, moet Greenature dit de koper zo snel mogelijk per email of Chat met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

Greenature  kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Indien in geval van opschorting de levering meer dan tien dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Als overmacht worden bijvoorbeeld beschouwd:

- te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven;
- belemmerende maatregelen van overheidswege;
- staking of storing in het vervoer
- storingen in internetcomputers en/of verbindingen die bestellingen via het Internet stagneren.


Artikel 5 - Levering:
De levering wordt steeds geacht te geschieden op het opgegeven leveringsadres van de afnemer.
Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de afnemer.


Artikel 6 - Verpakking en transport:
Greenature heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en transport in rekening te brengen.


Artikel 7 - Klachten:
De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende producten. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per email of Chat aan Greenature te worden gemeld. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.


Artikel 8 - Toepasselijk recht/geschillen:
Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Greenature en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is het gebied waarin Greenature is gevestigd.


Artikel 9 - Retourecht:
U wilt een product aan ons retourneren. Kijk bij retourbeleid voor alle details betreffende uw Recht op retour.


Artikel 10 - Slotbepaling:
In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle illustraties zoals foto's, ontwerp, tekst en logo's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk commercieel gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van Fospan SLU.


RetourBeleid:

Annuleringen
Als u nog niet voor een product betaald heeft, is het niet noodzakelijk voor u om de bestelling te annuleren. Als uw bestelling nog niet verwerkt is voor verzending zullen we geen kosten declareren voor de annulering. Mocht je de bestelling annuleren na betaling neem dan onmiddellijk contact op met onze Customer Service.   


Beschadigde producten
Het waarborgen van de kwaliteit en levering van onze producten tijdens het vervoer zijn van het grootste belang voor ons. Echter, verzekeren wij een volledige geld-terug-garantie, wanneer uw order beschadigd wordt geleverd. Mocht dit gebeuren neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice.


14 dagen bedenktijd
Als een van de producten die u bij ons bestelt, niet voldoen aan de gewenste mate van tevredenheid, bent u van harte welkom om het terug te sturen naar ons binnen 14 dagen na ontvangst. We zullen binnen 14 dagen het bedrag terugstorten op uw rekening
Lees de product-specifieke disclaimers en uitsluitingen hieronder:  Let op: Het is noodzakelijk dat u contact opneemt met onze klantenservice voor het terugsturen van een product naar Greenature. 


Retourneren voorwaarden
Zorg ervoor dat alle kwetsbare producten op passende wijze worden verpakt voor transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige defecte anders dan hoe het oorspronkelijk werd verkocht/verstuurd.

Alle producten die bestemd zijn voor retour zullen alleen als onbeschadigd, schoon en compleet worden aanvaard. Verder hebben we de voorkeur aan producten die compleet zijn met de verpakking intact waar mogelijk.

Alle portokosten moeten volledig worden betaald voordat we de retour kunnen verwerken. Eventuele ontbrekende portokosten worden op de klant verhaald.

Eenmaal goedgekeurd, zullen we dan een nieuw product of vervanging zo snel mogelijk toesturen. Ook kunt u kiezen voor een geld teruggave, mits de aanvraag wordt goedgekeurd en volledig en naar waarheid is ingevuld.  


retourkosten 
Verzendkosten voor rekening van u zijn alleen van toepassing bij het nemen van voordeel van de 14-daagse cool-off periode. Greenature dekt alleen de kosten in geval van gebroken goederen.
Let op: Het recht op restitutie vervalt na een periode van 31 dagen.